Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. DEFINICJE
1.1. Administrator –EGus.pl .Danuta Gus  76-150 Darłowo Ul. Okrężna 3
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
1.5. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod
adresem: www.egus.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca sklep lub korzystająca z jednej albo
kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISEM
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z SERWISEM Administrator zbiera dane w
zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje
o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez
Użytkownika.
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU  egus.pl
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu  (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu obsługi zakupów dokonywanych w sklepie- wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
3.1.2. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO) polegający na ochronie jego praw;
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.2. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika sklepu wiąże się z
przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem
jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
3.2. Dane osobowe są przetwarzane:
3.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w
zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
FORMULARZE KONTAKTOWE
3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia
kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane:
3.3.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
5.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
5.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie
osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są
ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
5.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje
kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
5.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia
je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
5.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
5.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator
zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na
które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z
przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia
przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca
na dalsze przetwarzanie danych);
5.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje
dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich
odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu
podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne
możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
5.1.7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba,
której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej
zgody;
5.1.8 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
5.2.1. w formie pisemnej na adres: EGus. 76-150 Darłowo , ul. Okrężna 3
5.2.2. drogą e-mailową na adres: office@egus.pl
5.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,
tj. w szczególności:
5.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
5.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje.
5.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W
razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia.
5.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w
przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez
wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej
na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
6. ODBIORCY DANYCH
11.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,
kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że
dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
uprawnionych pracowników i współpracowników.
7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
8. DANE KONTAKTOWE
14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail
office@egus.pl lub adres EGUS Danuta Gus, 76-150 Darłowo , ul. Okrężna 3
9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Copyright ©1998-2022 F W GUS , All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem